ŚWIADOMY RODZIC AKTYWNE DZIECKO. RODZINA JEST OK.

Świadomy rodzic aktywne dziecko. Rodzina jest OK.

 

Harmonogram spotkań:

Warsztaty dla Rodziców i opiekunów : Budowanie dobrego kontaktu i porozumiewania się
w relacjach społecznych. 27.09.2014 10:00
Warsztaty dla Młodzieży: Budowanie dobrego kontaktu i porozumiewania się w relacjach społecznych 27.09.2014 g.14:00

Warsztaty dla Rodziców i opiekunów: Rola asertywności w sytuacjach trudnych 04.10.2014 g.10:00

Warsztaty dla Młodzieży: Rola asertywności w sytuacjach trudnych. 04.10.2014 g.14:00

Warsztaty dla Rodziców i opiekunów: Budowanie pozytywnej autoprezentacji 11.10.2014 g.10:00
Warsztaty dla Młodzieży: Budowanie pozytywnej autoprezentacji 11.10.2014 g. 14:00

Warsztaty dla Rodziców i opiekunów: Twórcze rozwiązywanie konfliktów i strategie negocjacyjne w środowisku społecznym 18.10.2014 10:00
Warsztaty dla Młodzieży: Twórcze rozwiązywanie konfliktów i strategie negocjacyjne w środowisku społecznym 18.10.2014 g.14:00

Warsztaty dla Rodziców i opiekunów: Mechanizmy powstawania uzależnień i stresu psychologicznego. 25.10.2014 g.10:00
Warsztaty dla Młodzieży: Mechanizmy powstawania uzależnień i stresu psychologicznego. 25.10.2014 g.14:00

Grupy dla młodzieży, rodziców i opiekunów:

Warsztaty decoupage. 25.11.2014 17:30-21:30
Warsztaty decoupage. 26.11.2014 17:30-21:30

Kurs samoobrony dla dzieci i ich rodziców. 24.11.2014 18:00
Kurs samoobrony dla dzieci i ich rodziców. 25.11.2014 18:00

Ultimate frisbee- nauka -kurs dla dzieci i ich rodziców 04.10.2014 10:00
Ultimate frisbee- nauka -kurs dla dzieci i ich rodziców 04.10.2014 14:00

Turniej Ultimate frisbee na bałtyckiej plaży. 05.10.2014 14:00

Rodzinka na planszy - turniej gier planszowych.31.10.2014 18:00

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

1.Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie

„ŚWIADOMY RODZIC – AKTYWNE DZIECKO. RODZINA JEST OK.”

2. Definicje

2.1 Projekt

projekt „ŚWIADOMY RODZIC – AKTYWNE DZIECKO. RODZINA JEST OK.” realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

2.2

Uczestnicy Projektu - Odbiorcy:

Rodzice i młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych głównie zamieszkujących dzielnice Miasta Gdańska: Żabianka, Oliwa, Przymorze i Wrzeszcz.

2.3

Realizator Projektu

Fundacja Ad Fontes

80-309 Gdańsk

ul. Grunwaldzka 472

3. Terytorialny i czasowy zakres projektu:

Projekt jest realizowany od 01.06.2014 r. do 29.12.2014 r. Obszarem realizacji Projektu jest Miasto Gdańsk.

4. Cel projektu:

Nabycie wiedzę z zakresu powstawania mechanizmów uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym- narkomanii.

Nabycie wiedzę i umiejętności i kompetencje z zakresu budowania dobrej komunikacji, obustronnego zaufania w relacjach rodziców i opiekunów z dziećmi i młodzieżą.

Nabycie wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu asertywności w sytuacjach trudnych, radzenia sobie z presją i manipulacją w otoczeniu społecznym.

Nabycie opanowania i umiejętność zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Sposób realizacji: przeprowadzenie kursu samoobrony

Zapoznanie się i nauka przestrzegania podstawowych zasad ultimate jakimi jest brak fizycznego kontaktu pomiędzy graczami oraz fair play.

Poznanie alternatywnych sposobów wspólnego (rodziców z dorastającymi dziećmi) spędzania czasu wolnego, z nastawieniem na zabawę, wspólne tworzenie (decoupage), zdrową rywalizację, socjalizację i naukę.

Nabycie wiedzę z zakresu tworzenia samooceny i poczucia wartości.

Nabycie wiedzę z zakresu rozumienia powstawania problemów narkotykowych i uzależnienia u dzieci i młodzieży.

Poszerzenie samoświadomość w zakresie przeciwdziałania patrologiom społecznym.

Nabycie wiedzę z zakresu konstruktywnych metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych.

5. Kryteria uczestnictwa

Uczestnikami projektu – odbiorcami mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich rodzice/opiekunowie prawni, którzy spełniają następujące warunki:

  • zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze Miasta Gdańska,
  • wypełniły i podpisały formularz zgłoszeniowy przed dniem rozpoczęcia udziału w Projekcie,
  • podpisały oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych o raz wizerunku, od osób, których te dane dotyczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
  • podpisały deklarację uczestnictwa w Projekcie.

7. Organizacja

W ramach uczestnictwa w Projekcie uczestnikom - odbiorcom dofinansowane są koszty uczestnictwa w projekcie z wyłączeniem opłaty w wysokości 5zł od osoby za każdy wybrany warsztat lub spotkanie.

8. Proces monitoringu i oceny

W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji Uczestnicy Projektu są zobowiązani do udzielania informacji na temat rezultatów uczestnictwa w Projekcie jego realizatorom.

Kategoria: